Sopimus ja käyttöehdot

Sopimus- ja käyttöehdot
Päivitetty 26.02.2021

Palveluntarjoaja = (jäljempänä PT)
Yhteistyökumppanuusyritys = Yritys, yhdistys tai säätiö (Jäljempänä YY)
Sivun käyttäjä = (Jäljempänä Asiakas)
Sivusto = Palvelualusta

Sopimuksen osapuolet:
Palvelualustan tarjoaja:
Sydämen Noste Oy
Y-Tunnus:2846821-1
Osoite: kauppakatu 22
Email info@synergiaa.fi

Yhteistyökumppanuusyritys:
Vaadittavat tiedot lisätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

1. Yleistä palvelun käytöstä
1.1 Synergiaa.fi -verkkopalvelun käyttöön sovelletaan näitä sopimus- ja käyttöehtoja. Jos YY:n ja PT:n välillä tehdään näistä ehdoista poikkeava sopimus, sen yksityiskohdat sovitaan aina erikseen kirjallisesti. Nämä erikseen sovitut yksityskohdat täydentävät tällöin varsinaisia sopimus- ja käyttöehtoja.

1.2 Palveluun voi ilmaiseksi rekisteröityä käyttäjäksi kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity yritys, yhdistys tai säätiö. Rekisteröitymisen suorittavan henkilön tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla oikeus edustaa palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Mahdolliset poikkeukset sovittava suoraan PT:n kanssa.

1.3 Rekisteröitymisen jälkeen YY pääsee kirjautumaan palveluun ja lisäämään omat pakolliset tiedot sekä omat tarjoamansa palvelut. Sopimus astuu voimaan kun YY on vahvistanut haluamansa asiakkuustason, sen kustannukset sekä hyväksynyt sopimus- ja käyttöehdot.

1.4 YY ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena palvelualusta lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen YY:n palveluiden käyttöön.

2. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

2.1 PT:llä on oikeus valita se minkälaisia kohteita sivustolle hyväksytään. PT pidättää myös oikeuden poistaa kohteen, jossa havaitaan epäsopivaa tai loukkaavaa (kts. kohta 9) sisältöä tai jokin muu asia joka rikkoo sopimusehtoja.

2.2. PT:llä on oikeus muokata kohteiden tietoja, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. Syynä voi olla kohdassa 2.1 mainitut seikat tai se että PT kokee muokkauksen palvelevan selkeästi YY:n etua.

2.3. PT:llä on oikeus poistaa mikä tahansa YY:n ilmoituksen sisällön linkeistä, mikäli huomaa jonkun väärinkäytöksen asian suhteen. (Kts. kohta 9).

2.4. PT pidättää oikeuden sivuston rakenteellisiin ja palvelullisiin muutoksiin. PT:llä on mahdollisuus tehdä muutoksia Sopimusehtoihin. PT:llä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista YY:lle.

2.5. PT:llä on oikeus seurata sivustolla tapahtuvaa liikennettä sekä tarjouspyyntöjen lähettämisen määrää, sisältöä, ym. tarpeellista tietoa.

2.6. PT:llä on täysi käyttöoikeus kaikkeen materiaaliin, jonka YY lisää oman tietoihin kirjautumissivustonsa kautta. Sisältöä voidaan mahdollisesti käyttää esim. markkinointiin.

2.7 PT ei luovuta rekisteröitymis- ja maksutietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena PT:n kirjanpidon tekevä ja Palvelualustan ylläpitoon liittyvät tahot.

2.8 PT toimii ainoastaan palvelualustan välittäjänä ja tarjoajana, ei sopimusosapuolena YY:n ja Asiakkaan välillä. YY vastaa itsenäisesti toimintansa lainmukaisuudesta sekä muista vastuista ja velvoitteista suhteessa muihin osapuoliin. Esimerkiksi pakolliset vakuutukset asiakkaita varten.

2.9 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. PT käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palvelussa kohdassa Tietosuojaseloste.


3. Yhteistyökumppanuus yrityksen oikeudet ja velvollisuudet

3.1. YY on oikeus itse päättää siitä, mitä (kts. kohta 9) ja millä ehdoilla se markkinoi palveluitaan palvelualustalla.

3.2 YY sopii aina suoraan Asiakkaan kanssa palvelun tarjontaan liittyvistä kustannuksista, vastuista ja kustannuksista. YY:llä on oikeus päättää palveluidensa hinnoittelusta itsenäisesti.

3.3 Tietojen tulee olla YY:n omia, oikeita ja ajantasaisia osoite- ja maksutietojen suhteen. Käyttäjällä on velvollisuus päivittää tiedot ajantasaisiksi niiden muuttuessa. Käyttäjätiliä ei saa siirtää tai muuttaa toiselle yritykselle ilman PT:n hyväksyntää.

3.4. Sopimuksen synnyttyä PT:llä on oikeus tarjota YY:n tarjoamia palveluita omille asiakkailleen. YY ei ole pakotettu hyväksymään PT:n ja Asiakkaan välistä tarjousta. Esimerkiksi, kun Asiakas haluaa PT:ltä kokonaisuuden, jossa on mukana YY:n palveluita ja Koulutusta, YY sekä Koulutustarjoaja laskuttavat oman palvelunsa erikseen suoraan Asiakkaalta tai sopimuksen mukaan. Mahdolliset myyntikorvaukset sovitaan erikseen osapuolten välillä.

3.5. YY vastaa itsenäisesti toimintansa lainmukaisuudesta sekä muista vastuista ja velvoitteista suhteessa muihin osapuoliin. Esimerkiksi pakolliset vakuutukset asiakkaita varten. PT toimii ainoastaan palvelualustan välittäjänä ja tarjoajana, ei sopimusosapuolena YY:n ja Asiakkaan välillä.

3.6. YY saa Asiakkailta tulevat viestit kirjautumispalvelussa mainittuun sähköpostiin. YY:n tulee vastata verkkopalvelun kautta tuleviin Asiakkaan viesteihin ja tarjouspyyntöihin (Suositus) 24 tunnin kuluessa tai viimeistään 48 tuntia viestin saapumisesta.

3.7. YY:llä tulee olla vähintään yksi valokuva tarjoamastaan palvelustaan, ennen kuin PT julkis-
taa palvelun verkkopalvelussa. YY:n lisäämät linkit pitää kohdistua mainostettavaan palveluun ja eivät saa sisältää sopimatonta materiaalia. YY on vastuussa siitä, että kaikella sisällöllä on oikeudet niiden julkaisuun. Esim Kuvien ja videoiden immateriaalioikeuksista vastaa YY. (kts.lakiosio kohta 9.)

3.8. YY vastaa itsenäisesti Verkkopalvelussa annetuista tiedoista ja niiden paikkansapitävyydestä. PT:llä on oikeus sulkea YY pois palvelusta, mikäli YY ei huomautuksesta huolimatta korjaa virheellisiä tietoja.

3.9 YY:llä on velvollisuus laittaa linkki synergiaa.fi sivuston valmistama linkki/banneri omille sivuilleen, joka ohjaa PT:n sivuille. Linkki ja siihen liittyvät tekniset tiedot toimitetaan kirjautumispalvelussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Linkin tarkoitus on lisätä sivustojen parempaa orgaanista näkymistä esimerkiksi hakukoneissa.

3.10. Palvelualustan rekisteröitymisen ja Käyttäjätilin tunnukset ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia. Niitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän Käyttäjätilille voi päästä joku muu kuin itse YY. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle. Tilanteessa, jossa tiedot ovat siirtyneet esimerkiksi huolimattomuuden takia YY:ltä kolmannelle osapuolelle, PT:aa ei voida pitää vastuullisena.

3.11 PT:llä on tietoturvasyistä milloin vain oikeus edellyttää YY:n käyttäjätilin salasanan vaihtoa.

3.12 YY:n käyttämät kolmansien osapuolien palvelut esimerkiksi Bogun/Johku/tms ovat YY:n vastuulla ja niissä PT toimii vain välittäjänä, ei sopimusosapuolena.


4. Palvelun hinnoittelu ja Asiakkuustaso

4.1. Palvelun hinnoittelu perustuu asiakkuustasoon, joka soveltuu parhaiten YY:n tarpeisiin. Asiakkuustason valinta suoritetaan YY:n rekisteröityessä palveluun.

4.2. PT pidättää oikeuden jatkossa lisätä erilaisia asiakkuustasoja ja hinnoitteluperiaatteita palveluunsa. YY:llä on oikeus nostaa asiakkuustasoansa tarvittaessa sopimuskauden aikana.

5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

5.1. Sopimuskausi on 1. vuosi, joka on toistaiseksi voimassa oleva. YY:llä on milloin vain oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuluvan sopimuskauden loppuun.

5.2. YY:n irtisanoessa sopimus ja vaatiessa tietojen tai käyttäjätilin poistamista kesken sopimuskauden, PT:llä ei ole velvollisuutta palauttaa maksua kuluvan sopimuskauden ajalta.

5.3 Mikäli PT irtisanoo sopimuksen ilman perusteltua syytä, on PT velvollinen korvaamaan sopimuksen mukaisesta ajanjaksosta jo maksetun summan takaisin YY:lle. MIkäli kyseessä on sopimusrikkomus YY:n toimesta, ei maksua palauteta. (Kts. Lakiosio kohta 9.)

5.4 Sopimus tulee irtisanoa aina kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@synergiaa.fi Irtisanomisaika on 30pv. sähköposti-ilmoituksesta. Pelkkä laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita irtisanoutumista.

5.5 Järjestelmä lähettää sopimuskauden vaihtumisesta automaattiviestin 30pv ennen uuden sopimuskauden alkua.

6. Sopimukseen perustuvien oikeuksien siirtäminen?

6.1.PT:llä on oikeus siirtää ilman YY:n erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää tai myytävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle.

6.2 YY ei saa siirtää tai muuttaa Käyttäjätiliä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle ilman PT:n hyväksyntää.

7. Ylivoimainen este

7.1. Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa PT:n Palvelualustaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palvelualustan toiminnallisuuden tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään luonnonmullistuksia, tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, yleisen energiajakelun keskeytymistä, viranomaisen määräystä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai jokin muu olosuhde johon ei ole kohtuudella ollut mahdollisuutta PT:n varautua. Häiriöistä ilmoitetaan PT:n sivuilla heti sen jälkeen, kun tilanne on havaittu, mikäli se vain on mahdollista.

7.2. Muut esteet joilla voi olla vaikutusta palveluiden näkymiseen hoidetaan alla mainittujen esimerkkien tavoin.
Esimerkki 1.: Jos sivusto on PT:stä johtuvista syistä poissa käytöstä esim teknisen vian takia, on YY:llä oikeus saada seuraavasta vuosimaksusta alennusta seuraavalla kaavalla (vuosimaksu€ / 365) x vikapv:t )..
Esimerkki 2.: Mahdolliset etukäteen ilmoitettujen sivujen päivitykset ovat jatkuvaa ja normaalia sivujen kehitystyötä, josta ei makseta korvauksia.


8. Korvausvelvollisuus

8.1. PT:n hallinnoima palvelualusta toimii vain välittäjänä asiakkaan ja YY:n välillä. Mahdolliset korvaus keskustelut käydään suoraan YY:n ja asiakkaan välillä. PT ei ole korvausvelvollinen muiden osapuolien aiheuttamista ongelmista johtuvista kustannuksista..


9. Sopimukseen liittyvä Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat Ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viime kädessä käräjäoikeudessa tai muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jonka sijainnin PT päättää.

9.2. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on nyt tai myöhemmin lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön, se ei vaikuta tai mitätöi muiden kohtien voimassaoloon.

9.3 YY vastaa kaiken Palvelualustalle lataamansa sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja immateriaalioikeuksista. PT:llä on lupa käyttää Palvelualustalle lisättyä sisältöä esimerkiksi sivuston mainonnassa. PT ei vastaa mistään kustannus- tai korvausvaatimuksista, jotka koskevat YY:n palvelualustalle lisäämää sisältöä.

9.4 YY:n lisäämän sivuston on oltava Suomen lain, hyvän maun mukaista ja joka ei loukkaa toisia osapuolia tai aiheuta ns. mainehaittaa sopimusosapuolille. Epäsopivana sisältönä pidetään ensisijaisesti lain kieltämiä asioita. PT ei hyväksy seksuaalista sisältöä ja esim. uskontoa, politiikkaa, rotua loukkaavan materiaalin käyttöä. PT:llä on oikeus pyytää YY:tä muuttamaan sisältöä tai poistaa se. Kohdan rikkominen on peruste sopimuksen irtisanomiselle.

9.5 Sopimus- ja Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta YY:tä ja PT:tä käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

9.6 PT noudattaa voimassa olevaa ja vaadittua EU:n tietosuoja-asetusta. Palvelualustan tietosuojaselosteen löydät tästä (linkki).

10. Sopimusmuutokset

10.1. Tätä Sopimuksen sisältöä voidaan muuttaa vain Osapuolten yhteisellä päätöksellä. Mikäli Sopimukseen tulee PT:n taholta muutoksia, niistä informoidaan kohdan 10 mukaisesti.

Esim1. Jos esimerkiksi PT tekee muutoksia hinnoitteluun on YY:llä mahdollisuus kieltäytyä jatkamasta sopimusta.

11. Sopimukseen perustuvat ilmoitukset

11.1. Kaikki toiselle Osapuolelle tehtävät ilmoitukset, vaatimukset ja muu yhteydenpito on toimitettava suomen kielellä ne katsotaan asianmukaisesti annetuksi tai tehdyksi, mikäli ne toimitetaan postitse tai sähköisesti toiselle Osapuolelle seuraavasti:

PT:
Sydämen Noste Oy, Kauppakatu 22, 95400 Tornio, E-mail:
info@synergiaa.fi. Yhteyshenkilönä Matti Korhonen HPJ

YY:lle tehtävät ilmoitukset:
Ilmoitukset on lähetettävä sen henkilön osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joka on merkitty kirjautumisportaaliin.

11. Etusija
11.1. Tämä Sopimus muodostaa PT:n ja YY:n välisen sopimuksen. Mikäli näiden välille tulee sopimukseen liittyvä ristiriita, on tämän Sopimuksen tekstillä etusija.